تبلیغات
☺nimbuzz tools☺ - symbol and shekl haye jaleb
 
درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : amir
نویسندگان
نظرسنجی
کدام مسنجر برای چت کردن مناسب است؟؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


WeblogSkin

ابزار وبلاگنویسان

☺nimbuzz tools☺
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
چهارشنبه 9 شهریور 1390 :: نویسنده : amir

به ادامه مطلب بروید.....

____////////////////////////////_____
___///////////////////////////////_______
__/////////////////////////////////______
__//////////////////////////////////______
_////////////$$$$$$$$$$$///////_____
_///////////$$$$_____$$////////_____
_////////// __$$$_★__$$$$///_____
_////////$$$$$$$$$$$$$/////_____
_////// $$$$$$$$$$$$$////_______
_///// $$$$$$--$$$$$ _________
_ // ___$$$$$$$$$$_________
_ / ______$$$$$____________
_^$$$b______________e$$$"_
_d$$$$$e__________z$$$$$b_
4$$$*$$$$$c____.$$$$$*$$$r
_""____^*$$$be$$$*"____^"_
__________"$$$$"__________
________.d$$P$$$b_________
_______d$$P___^$$$b_______
___.ed$$$"______"$$$be.___
_$$$$$$P__________*$$$$$$_
$$$$$$P____________$$$$$$$

________________________________________________________________________

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´HHHHHHHHHHHHHHH´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´HHHHHH´´´´´´´´´´´´´HHHHHH´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´HHHH´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´HHHH´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´HHH´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´HHH´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´HH´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´HH´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´HH´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´HH´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´HH´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´HH´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´HH´HH´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´HH´HH´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´HH´HH´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´HH´HH´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´HH´HH´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´HH´HH´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´HH´´HH´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´HH´HH´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´HH´´HH´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´HH´´HH´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´HH´HH´´´HHHHHHHH´´´´´HHHHHHHH´´´HH´HH´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´HHHH HHHHHHHHHH´´´´´HHHHHHHHHH´HHHH´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´HHH´HHHHHHHHHH´´´´´HHHHHHHHHH´HHH´´´´´´´´´´´´´
´´´HHHH´´´´´´HH´´HHHHHHHHH´´´´´´´HHHHHHHHH´´HH´´´´´´HHHH´´´
´´HHHHHH´´´´´HH´´´HHHHHHH´´´HHH´´´HHHHHHH´´´HH´´´´´HHHHHH´´
´´HH´´´HH´´´´HH´´´´´HHH´´´´HHHHH´´´´HHH´´´´´HH´´´´HH´´´HH´´
´ HHH´´´´ HHHH´´HH´´´´´´´´HHHHHHH´´´´´´´´HH´´HHHH´´´´ HHH´
HH´´´´´´´´HHHHHHHHH´´´´´´HHHHHHH´´´´´´HHHHHHHHH´´´´´´´´HH
HHHHHHHH ´´´´´HHHHHHHH´´´´HHHHHHH´´´´HHHHHHHH´´´´´´HHHHHHHH
´HHHH´HHHHHH´´´´´HH HHH´´´´´´´´´´´´´´HHH´HH´´´´´HHHHHH´HHH´
´´´´´´´´´´HHHHHH´´HHH´HH´´´´´´´´´´´HH´´HHH´´HHHHHH´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´HHHHHH´HH´HHHHHHHHHHH´HH´HHHHHH´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´HH´HH´H´H´H´H´H´H´HH´HH´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´HHHH´´H´H´H´H´H´H´H´H´´HHHH´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´HHHHH´HH´´´HHHHHHHHHHHHH´´´HH´HHHHH´´´´´´´´´´´´
´´´´HHHHHHHHH ´´´´´HH´´´´´´´´´´´´´´´´´HH´´´´´´HHHHHHHHH´´´´
´´´HH´´´´´´´´´´´HHHHHHH´´´´´´´´´´´´´HHHHHHH´´´´´´´´´´ HH´´´
´´´´HHH´´´´´HHHHH´´´´´HHHHHHHHHHHHHHH´´´´´HHHHH´´´´´HHH´´´´
´´´´´´HH´´´HHH´´´´´´´´´´´HHHHHHHHH´´´´´´´´´´´HHH´´´HH´´´´´´
´´´´´´HH´´HH´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´HH´´HH´´´´´´
´´´´´´´HHHHH´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´HHHH´´´´´´´

________________________________________________________________________

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´`
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´`´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´`
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´
´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´
´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶´
¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´
´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´
´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´

________________________________________________________________________

_________uu$$$$$$$$$$$$$$$$$uu__________
_________u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u_________
________u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u________
_______u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u_______
_______u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u_______
_______u$$$$$$”___”$$$”___”$$$$$$u________
_______”$$$$”______u$u_______$$$$”________
________$$$———u$u_______u$$$________
________$$$u______u$$$u______u$$$________
_________”$$$$uu$$$___$$$uu$$$$”_________
__________”$$$$$$$”___”$$$$$$$”__________
____________u$$$$$$$u$$$$$$$u____________
_____________u$”$”$”$”$”$”$u______________
__uuu________$$u$_$_$_$_$u$$_______uuu__
_u$$$$________$$$$$u$u$u$$$_______u$$$$_
__$$$$$uu______”$$$$$$$$$”_____uu$$$$$$__
u$$$$$$$$$$$uu____”"”"”____uuuu$$$$$$$$$$
$$$$”"”$$$$$$$$$$uuu___uu$$$$$$$$$”"”$$$”
_”"”______”"$$$$$$$$$$$uu_”"$”"”___________
___________uuuu_”"$$$$$$$$$$uuu___________
__u$$$uuu$$$$$$$$$uu_”"$$$$$$$$$$$uuu$$$__
__$$$$$$$$$$”"”"___________”"$$$$$$$$$$$”__
___”$$$$$”______________________”"$$$$”"__

________________________________________________________________________

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´¶´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´
´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´
´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´..´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´..´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

________________________________________________________________________

A a Á á À à  â Ä ä Ǎ ǎ Ă ă Ā ā à ã Å å Ą ą Æ æ Ǣ ǣ B b C c Ć ć Ċ ċ Ĉ ĉ Č č Ç ç D d Ď ď Đ đ Ḍ ḍ Ð ð E e É é È è Ė ė Ê ê Ë ë Ě ě Ĕ ĕ Ē ē Ẽ ẽ Ę ę Ə ə F f G g Ġ ġ Ĝ ĝ Ğ ğ Ģ ģ H h Ĥ ĥ Ħ ħ Ḥ ḥ I i İ ı Í í Ì ì Î î Ï ï Ǐ ǐ Ĭ ĭ Ī ī Ĩ ĩ Į į J j Ĵ ĵ K k Ķ ķ L l Ĺ ĺ Ŀ ŀ Ľ ľ Ļ ļ Ł ł Ḷ ḷ Ḹ ḹ M m Ṃ ṃ N n Ń ń Ň ň Ñ ñ Ņ ņ Ṇ ṇ O o Ó ó Ò ò Ô ô Ö ö Ǒ ǒ Ŏ ŏ Ō ō Õ õ Ǫ ǫ Ő ő Ø ø Œ œ P p Q q R r Ŕ ŕ Ř ř Ŗ ŗ Ṛ ṛ Ṝ ṝ S s Ś ś Ŝ ŝ Š š Ş ş Ṣ ṣ ß T t Ť ť Ţ ţ Ṭ ṭ Þ þ U u Ú ú Ù ù Û û Ü ü Ǔ ǔ Ŭ ŭ Ū ū Ũ ũ Ů ů Ų ų Ű ű Ǘ ǘ Ǜ ǜ Ǚ ǚ Ǖ ǖ V v W w Ŵ ŵ X x Y y Ý ý Ŷ ŷ Ÿ ÿ Ỹ ỹ Ȳ ȳ Z z Ź ź Ż ż Ž ž ß Ð ð Þ þ Ə ə

Ά ά Έ έ Ή ή Ί ί Ό ό Ύ ύ Ώ ώ Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω ᾼ ᾳ ᾴ Ὰ ὰ ᾲ ᾶ ᾷ Ἀ ἀ ᾈ ᾀ Ἁ ἁ ᾉ ᾁ Ἄ ἄ ᾌ ᾄ Ἂ ἂ ᾊ ᾂ Ἆ ἆ ᾎ ᾆ Ἅ ἅ ᾍ ᾅ Ἃ ἃ ᾋ ᾃ Ἇ ἇ ᾏ ᾇ Ὲ ὲ Ἐ ἐ Ἑ ἑ Ἔ ἔ Ἒ ἒ Ἕ ἕ Ἓ ἓ ῌ ῃ ῄ Ὴ ὴ ῂ ῆ ῇ Ἠ ἠ ᾘ ᾐ Ἡ ἡ ᾙ ᾑ Ἤ ἤ ᾜ ᾔ Ἢ ἢ ᾚ ᾒ Ἦ ἦ ᾞ ᾖ Ἥ ἥ ᾝ ᾕ Ἣ ἣ ᾛ ᾓ Ἧ ἧ ᾟ ᾗ Ὶ ὶ ῖ Ἰ ἰ Ἱ ἱ Ἴ ἴ Ἲ ἲ Ἶ ἶ Ἵ ἵ Ἳ ἳ Ἷ ἷ Ὸ ὸ Ὀ ὀ Ὁ ὁ Ὄ ὄ Ὂ ὂ Ὅ ὅ Ὃ ὃ ῤ Ῥ ῥ Ὺ ὺ ῦ ὐ Ὑ ὑ ὔ ὒ ὖ Ὕ ὕ Ὓ ὓ Ὗ ὗ ῼ ῳ ῴ Ὼ ὼ ῲ ῶ ῷ Ὠ ὠ ᾨ ᾠ Ὡ ὡ ᾩ ᾡ Ὤ ὤ ᾬ ᾤ Ὢ ὢ ᾪ ᾢ Ὦ ὦ ᾮ ᾦ Ὥ ὥ ᾭ ᾥ Ὣ ὣ ᾫ ᾣ Ὧ ὧ ᾯ ᾧ

Á á Ć ć É é Í í Ó ó Ś ś Ú ú Ý ý Ǿ ǿ À à È è Ì ì ì Ò ò ò Ù
ù Â â Ĉ ĉ ĉ Ê ê Ĝ ĝ Ĥ Ĥ ĥ Î î Ĵ ĵ Ô ô ŝ Ŝ Û û Ä ä Ë ë Ï ï Ö ö Ü ü ÿ Ã
ã Ñ ñ Õ õ Å Å å Ç ç ç Č č Š š ŭ Ł ł Ő ő Ű ű Ø ø Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū ß
Æ æ Œ œ Ð ð Þ þ |

Аа Ии Сс Ъъ Бб Йй Тт Ыы Вв Кк Уу Ьь Гг Лл Фф Ээ Дд дэ Мм
эм Хх Юю Ее Нн Цц Яя Ёё Оо Чч Жж Пп Шш Зз Рр Щщ

Ά Γ Δ Έ Ή Θ Ι Ί Λ Ξ Ό Π Σ Ύ Φ Ψ Ω Ψ Ώ α ά β γ δ ε έ ζ η
ή θ ι ί κ λ μ ν ξ ο ό π ρ σ ς τ υ ύ φ χ ψ ω ώ

ँ ं ः अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऌ ऍ ऎ ए ऐ ऑ ऒ ओ औ क क़ ख ख़ ग ग़ घ ङ च छ
ज ज़ झ ञ ट ठ ड ड़ द ढ ढ़ ण त थ ध न ऩ प फ फ़ ब भ म य य़ र ऱ ल ळ ऴ व श ष
स ह ़ ऽ ा ि ॊ ो ौ ् ी ु ू ृ ॄ ॅ ॆ े ै ॉ ॐ ॑ ॒ ॓ ॔ ॠ ॡ ॢ ॣ । ॥ ॰

~ | ¡ ¿ † ‡ ↔ ↑ ↓ • ¶ # ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ∞ ‘’ “” ‹› «» ¤ ₳ ฿ ₵ ¢ ₡ ₢ $ ₫ ₯ € ₠ ₣ ƒ ₴ ₭ ₤ ℳ ₥ ₦ № ₧ ₰ £ ៛ ₨ ₪ ৳ ₮ ₩ ¥ ♠ ♣ ♥ ♦ m² m³ ♭ ♯ ♮ © ® ™
− − × ÷ ⋅ ° ∗ ∘ ± ∓ ≤ ≥ ≠ ≡ ≅ ≜ ≝ ≐ ≃ ≈ ⊕ ⊗ ⇐ ⇔ ⇒ ∞ ← ↔ → ≪ ≫ ∝ √ ∤ ≀ ◅ ▻ ⋉ ⋊ ⋈ ∴ ∵ ↦ ¬ ∧ ∨ ⊻ ∀ ∃ ∈ ∉ ∋ ⊆ ⊈ ⊊ ⊂ ⊄ ⊇ ⊉ ⊋ ⊃ ⊅ ∪ ∩ ∑ ∏ ∐ ′ ∫ ∬ ∭ ∮ ∇ ∂ ∆ ∅ ℂ ℍ ℕ ℙ ℚ ℝ ℤ ℵ ₳ ฿ ₵ ¢ ₡ ₢ $ ₫ ₯ € ₠ ₣ ƒ ₴ ₭ ₤ ℳ ₥ ₦ № ₧ ₰ £ ៛ ₨ ₪ ৳ ₮ ₩ ¥ ♠ ♣ ♥ ♦ m² m³ ♭ ♯ ♮
© ® ™
________________________________________________________________________
 
іїјљњћўџҐґҒғҗҚқҜҝҢңүҰұҲҸҹҺһӘәӨǕǖǗǘǙǚ ְ ָ ֹ ֱ ֲ ֳ ֹ ֽ ֻ ִּ ׀ ־ֵ ֿ ׂ
׃ֶׁ ַאבגדהוזחטיךכלםמןנסעףפץצקרשתװױײ׳״٪٫٬٭ٰٹٺٻٽڅچڐڑړڔڕږڗژڙښڨکڪڬڭڮگڵڶڻڼڽھۀہۂۃۄۅۆۈۉۊۋیۍێېۑےۓەۖۗۘۚۛۜ
۝۞ۣ۠ۡۢۤۦه ۧۨ۩ۭ۫۬۰۱۲۳۴۵۶۷۸ۺۻۼ۽۾–—―‘’‚‛“”„†‡•…‪‪‬‭‮‮‰‭‭‹›‼‾ⁿ₣₤₧₪₫€℅ℓ№™Ω℮⅓⅛⅜⅝⅞←↑→↓↔↕↨∂∆∆(º↓º)∑−∕∙√∞∟∩∫≈≠≡≥⌂⌐⌠⌡─│┐└┘┘
├┤┬┴┼═║╒╓╔╕╖╗╘╚╝╛╒╛╝╞╟╠╡╢╣╤╥╦╦╨╩╪╫▀▄█▌▐▐░▒▓■□▪▫▬►▼◄◊○●◘
◙◦☺☼♀♂♠♣♥♦♪♫  !↳♦↓♥☻♠◄●♫‏‏‏‏‏^◊°`¯´◙ ™☺ـــ ♂♀©½░▒•.¸.•^¸´¯`¸.´

⌐↕Φª┼┴☻☺♥♣♠◊♫►▼░V╤Θ5f╓⌐•¬ ÷ ± ¸ µ ÷ þ • ™ ð (c) (r) ¶ ‡ † « » å ‰
º ° ª ¹ ² ³ — ƒ Ŕ έ š‏ ‏ΞΞΞ‏ ‏₪ ¦ þ ή Ľ α ••• ¢ β σü íŸëť ī … Π Γ Å Φ Λ ñ Σ . • •
¨••••¨ к ¬ ¯ l ‹ ^ ¤ * ™ ¹ ² ³ ¢ ± † » « ½ ¼ ¾ ← →↑↓
.•°•••ـــــــــــــــــــ•ـ•ــــــ¦◊`↲'•.´`.•'↳↲´◊¦м°`΅.•°¨¨°•¦◊`↲' ©®ª�‏√¶®
∕䷮₪¦ ¨©«¬®°±²³Ω℮⅓⅛⅜⅝⅞←↑→↓↔↕↨∂∆∑−∕∙√
∞∟∩∫≈≠≡≥♀♂⌂⌠⌡─│┐░▒▓█‏ ‏‎´µ¶•¸¹º»½¾ĞğģĤĪīĬĭĮįİı ŵŶŷŸŹźŻżŽžſƏƒƠ
ƯưǍǎ˙˚•˛˜˝̣̀́̃̉;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθι
κλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРС
ТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзиклмнопрсуфхцчшщыьэюяёђѓє ه

↳♦↓♥☻♠◄●♫‏‏‏‏‏^◊°`¯´°◙ ™ ♥♥☺ــــــــــــ♂♀©½░▒
°•.¸.•°°•.¸.^•.¸¸.•´¯`•.•.¸¸.•´ΦζπρЏ¯√ª٪۷ﻤ ب ®
ن^ ौैाीू©₪٥¶ΞΔΩф••.•´¯`•.•´¯`•.↑ ↓ ◊ …°••..••°…
º;̉̃́̀ĈĉĊċĔĕĜĝĠĤĥĦħĬĭIJijĴĵĸλΣ̖̖҃̇֠̇̏-ٔΩΦ¹º«»½¾‭₪™↑↓◊۴©­
®…¯°צ¹²³ºф۸ਿ ံ¹ ² ³ ¢ ± » ™Ξ©↓↑↲↓¬ ° ª Φ º ΅ ← ™๏ิ
๏ิˇΩ ½ ۴ …¯ ۸ ਿ十 γ°۴义 λ π Џ √ ª ٪ ۷ ﻤ ৢ ौैू ٥¶ Ξ Δ •.•´¯`•.;̣́̀ 十 ¢ ΐ
λΣ̃µ=-» « ¦ Ξ↑ ๋ ๎ ุ י ×Þהורח ד

?Ш»«₪ΔΛΞΩΨ¦¶ø↑↓?↲◊®©™½¼¾÷×¹²³°ºªώ±•۰¿@£þ€$$¥¤ώλ
βανψφðΘιŁŊ¡И׃ֶׁ ַאבגσדהוזחטיךכלםמןנяסעףפץצקרשתװױײ׳״،؛؟ءآأأؤإئابةتجحخدذرزسشصطظعغـف
قكلمنهوىیًٌٍَُِّْٓٔ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩ ؟ðя Ł ٤٢؟ ₧Ŧ←→↑↓↖↘『|̲̅|̲̅|̲̅①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑨⑩父VⅣ
ΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθι κλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌ
ЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзиклмнопр
сяуΠ¯√ªΘð٪۷ﻤхъэг?ш İৢİ®^៍ Юौैाीूα©₪٥¶¶¶ΞΔΘΩф
•·.·´¯`·.·´¯`·.↑ ↓ ◊ º ;̣̉̃́̀ 十 لاإله إلاالله محمدرسول الله¤أشهدألاإله إلاالله،وأشهدأن محمدرسوالله
صلى الله علیه وسلم. №?±½¼¾©®ª°™º¹²³₪´¯`¦ζλαČΦΨΩ*«»єΞ¶
■□◆◇●○▲Δ☆★▪▫•º◦♀♂♠♣ ―‘’‚‛“”„†‡°°°•…‪‪‬‭‮‮ ‰‭‭‹›‼‾ⁿ₣₤₧₪₫€℅ℓ№™Ω℮⅓⅛⅜⅝⅞
←↑→↓↔↕↨∂∆∆∑−∕∙√∞∟∩∫≈≠≡≥⌂⌐⌠⌡─│┐└┘┘ ├┤┬┴┼═║╒╓╔╕╖╗
╘╚╛╛╝╞╟╠╡╢╣╤╥╦╦╨╩╪╫▀▄█▌▐▐░▒▓■□▪▫▬►▼◄◊○●◘◙◦☺☼♀♂♠♣♥♦
♪♫  !

لاإله إلاالله محمدرسول الله¤أشهدألاإله إلاالله،وأشهدأن محمدرسوالله صلى الله علیه
وسلم‎ ‎ب ت‎ ‎ث ج ح ‏خ د ذ ر ز س ش ص‎ ‎ط ‎ظ‎ ‎ع‎ غ ف ق ك ل م ن‎ ‎ه‎ ‎أ‎ ی
хъжэбюзщшгнекуцйфы


¡ ¿ ¦ † ‡ ← → ↑ ↓ ↖ ↗ ↘ ↙ ↔ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ … · • ¶ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞
฿ ¢ $ € ₭ £ ₦ ¥ ₩ ₪ ✓ ✗ ♀ ♂ ± −− × ÷ ⋅ √ ≠ ≤ ≥ ≡ ∼ ≈ ∞ ∅ § © ® ™±½¼¾©®ª°º¹²³₪´¯`¦ζλαČΦΨΩ«»єΞ¶ ■●○▲Δ▪▫İ•¿™¥¢¤¬◊∑≤≥⅞₪∩†₫
‰‭‭‹ ›‼‾ⁿ₣₤℅ℓ℮⅛⅜⅝⅞←↑→↓↔↕↨∂∆∑−∕∙√∞∟∩∫≈≠≡≥⌂⌐⌠⌡─│┐└┘┘
├┤┬┴┼═║╒╓╔╕╖╗╘╚╛╛╝╞╟╠╡╢╣╤╥╦╦╨╩╪╫▐░▒▓■□▬►▼◄◊◘◙◦☼♀♂
♠♣♥♦♪♫―‘’ ‘ ’ “ ”„ ‚°×π‰≈–—‡☺☹


;̣̉;̣̉̃́̀ ]̲̲̅̅H̲̲̅̅3̲̲̅̅H̲̲̅̅H̲̅ ‏ ‏‎ ‎‏ ‏§҉¨¨¨¨¨¨ˉ҆҅o̲̲̲̿̅̿®©м̲̅Д̳̿Χ҉♥♣●ऋळखऔईछऊईळ ΞФ๛€ईӁ ∫Ξ∫ωईछ°°
ฆỜỜๅש๏φ๑ॐʒ«Ӂ̶̲̅Ʒऊई _‗ـ−ΞΞـ‗_‗__‗҉ـ−ˉ‾‾ˉ−ــ ™♥-ــ-ـ-ـ ळखऔॐ»ฆ¥̲̅ळ₪¶̳̳̿͋͌͊̿
3͠b͠o͠͠o͠d͠ʒ͡Ξ҈−҉ ôΞô♪♪♪๛ש‎ ωƷʒ̶̶Ʒ M̶S̶A̶E̶E̶R̶м²<͡ô ˛¸¸˛.̶.̶.̶.̶җ ¨.¸¸.¨°™██
ζζ∫∫∫∫♂♂ﮧֻﮧֻﮧֻﮧֻﮧֻﮧำำใใใใ๗๗◊◊≈҉≈≈҉≈‗‗‗‗‗‗‗‗¦∕ˉ¦∕ˉ
ฆฆ░░∫∫|ୃୃୃ|ୃୃୃ|ୃୃୃıı̉†‡†‡ΩΩ↑→↓↔↕↨∂∆├┤├┤◘◙◦♥☺☼☼♀♂♠♣♥♦♪♫~
∞~∞♫♫¶¶ ╛ ══╩ª┼┴÷ ± ¸ µ ÷ þ †½ ¼ ¾
 

.•ั๑
۩۞۩ ..:*  εїз·۰•●○●ō۩ﺴ  ☺ ☻ ► ◄   ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █▌ ▐░ ▒ ▬♦ ◊ ◦ ☼ ♠♣  ◘ ◙  ♫ ♪ ♪
¤ ☼
☻ ☺ Θ o O ◎◑ ۰ • ● ▪ ▫ × ÷
ˇ ± √ ☺ ☻ ☼ ♠ ♣
♥ ♦ ♪
  ↑ ↓ ← → 
○ ● ○ ▲  ■ □  ▼ §
  &░    ☺ ☻ ► ◄ ↔ ↕ ♥  ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌
▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◘ ◙ ◦ ☼ ♠ ♣ ◘ ◙ ♫ ♪ ♪ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◦ ♠
۰•●  ●•۰► ◄  ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦♂♀♠♣♥☺☻☼↔↕▪ ▒
◊◦◘ ♪♪
の★☆→あぃ£Ю〓§¤๑๑۩۩.. ..۩۩ ۩۞۩
~.~ -
ღღღ
.•ั๑ ۩۞۩   ♥ ♦  εїз·۰•●○●ōゃ♥ ۩ﺴ  ☺ ☻ ► ◄ ↔ ↕
▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █▌ ▐░ ▒ ▬♦ ◊ ◦ ☼ ♠♣  ◘ ◙    ♪ ♪

¤ ☼ 
☻ ☺
Θ o O
۰ • ● ▪ ▫ ☺ ☻ ☼ ♠ ♪♫ºº ¤ « »™
↑ ↓ ← → ○ ● ○▲  ■ □  ▼ § ¥〒   ©
® ░  ♂ ♀ ♥ ☺ ☻ ► ◄ ↔ ↕ ♥
▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◘ ◙ ◦ ☼ ♠ ♣  ◘ ◙ ♫ ♪ ♪

 ौैाीूौैी

回回回回╞╟╠╡╢╣╤╥╦╦╨╩╪★██ ▄█▓■▼○●♀♂ مدرسوالله صلى الله علیه وسل ?:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: @-ٔ@-ٔ@-ٔ@-ٔ@-. , - ΄ ' ` ΄ - , .. - ΄ ' ` ΄ - , .. - ΄ ' ` ΄ -.. , - ΄ ' ` ΄ - , .. - ΄ ' ` ΄ Аа Ии Сс Ъъ Бб Йй Тт Ыы Вв Кк Уу Ьь Гг Лл Фф Ээ Дд дэ Мм эм; Хх Юю Ее Нн Цц Яя Ёё Оо Чч Жж Пп Шш Зз Рр ЩщΔΛΞΩΨ   ↑↓        ׹       ۰ @   $$  %  ΐı#ώχλΣβανψθφ ΘιŁζŊ       # # █████(tm)█████(tm)`████...█(tm) ~███̅; █████████████████████████████ l ^ ¤ *  ±   *** !!!!ΞΔΘΩ¿ØΣÞ ц ъ ф п л д ж ь б ю Ц З Х Ъ Ф П Л Д Ж Б Юौैाीू œ ß þ Þ $$ § # @  £ € ¥ [ ] ( ) { } ¡ ! ¿ ? א Ώ ¦ Ξ пਿ ж  ↑ ↓ ◊ º ¬ _ | ¯ - l | ^ ¤ * (tm) Û ¹ ² ³ ¢ ÷ ¦ ̲̲̲̅̅̅̅¦ ̲̲̲̅̅̅̅¦ ̲̲̲̅̅̅̅¦ ̲̲̲̅̅̅̅¦ ̲̲̲̅̅̅̅¦ ̲̲̲̅̅̅̅¦ ̲̲̲̅̅̅̅¦ ̢̢̢̢̳̳̀̾[*][-][M][a][n][k][a][n][][][A][-][*] ̢̢̳̀̾ ̢̢̳̀̾ ̢̢̢̢̳̳̀̾ ̢̢̳̀̾ ̢̢̳̀̾ ̢̢̳̀̾ ̢̢̳̳̀̾☼♠♥̉̉̉♣ /\/\ΞT/-\LL¡Č/-\ ♣♥̉̉̉♠☼

रीहरासू्रबऌहृऋँаοе Ә њ љ ф я א‎ ‎ע‎ ‎מ‎ ‎ל‎ ‎פ ‰ ₧№ ├┤ ┬ ┴ ┼ ═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞ ╟ ╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▓ ■ □ ▪ ▫ ― ▬ ◙ ♠  ‎ ‎] [ Ð Æ × Œ ℮ ¤ א‎ ‎ Ë Æ £ § ® © ‡ † ∏ ∑ ∞ √ ∫ ≈ ≠ ≤ ≥ ◊ fi fl ∆ ∂  ↕ ↔ ↓ → ↑ ← ⅞ ⅝ ⅜ ℓ №  ™ Ω ℮  ⅛ ℅ ‹ • † ‡ ỳ Ỳ ẅ Ẅ ẃ Ẃ ẁ Ẁ ґ Ґ ё ђ є ѓ ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ў џ щ ш ж с ф й л Щ Ш Ц Х Ф Д Н К Л И Љ ψ Ђ π Џ Ў Њ Љ Φ Ψ Ω Ϋ έ ΐ Ώ Ǽ ǽ Ǿ ǿ Ŧ ŧ Ű œ Œ ő × ÷ ç Æ ¾ ¿ À µ © # &

ή ╬ ○ ™ ε

я ∂ ╔ ╦ ╗ ╬ ї מ‎ ‎

☼ © ® ☺ ☻

 Θ ø Ø ○●•˚˚˚˚˚˚°◦. ◙ ◘   † ‡  ™¿ ├┤ ╠╣ ╬╬ Ħ Σ ≈ √ ¤ θ ‹ « » γ Λ ∫ ƒ ि α ą σ ∂ ª ₫

 ễ æ ə φ œ Æ д Д Δ ß ξ £ ζ č β ψ Ψ Я þ э ε ŧ Ð Σ к Ѓ š δ ρ ђ ή η µ Ч Ŋ π Π ν ± ½ ² ≡ Ξ м ң ª ₫

 ۱

ν τ υ ι Ж ж ж χ x × X ░ ▒ ▓ █ █ ▓ ▒ ░

نوع مطلب :
برچسب ها :